Všeobecné obchodní podmínky

TRIPLAST s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka C 69231.

1. Použitelnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, platí pro všechny služby, návrhy, nabídky, zakázky a smlouvy a jejich realizaci mezi společností TRIPLAST s.r.o., dále jen TRIPLAST, a jejími smluvními partnery, pokud se smluvní strany od těchto VOP výslovně písemně neodklonily. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zamítá TRIPLAST používaní veškerých jiných obchodních podmínek, které TRIPLAST nepoužívá. Tyto obchodní podmínky jsou současně zveřejněny na webových stránkách společnosti TRIPLAST umístěné na internetové adrese www.triplast.cz

2.Nábídky

Všechny nabídky ze strany TRIPLAST jsou vždy nezávazné. Společnost TRIPLAST je vlastními nabídkami vázána výhradně v případě písemného přijetí nabídky. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedené v nabídce ceny bez DPH.

3. Dodání

 1. Pokud není dohodnuto jinak, smluvní partner je povinen odebrat zakoupené zboží v okamžiku, kdy mu je dodáno, nebo v okamžiku, kdy je mu dáno k dispozici. Pokud smluvní partner odmítá odběr zboží nebo mu Ize klást za vinu zmeškání ohledně sdělení informací nebo pokynu nezbytných pro dodání, bude zboží uskladněno na účet a riziko smluvního partnera. V tomto případě musí smluvní partner uhradit všechny dodatečné náklady, včetně nákladu na skladování. V této souvislosti má společnost TRIPLAST právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na zaplacení tzv. skladovného ve výši 0,1% z ceny skladovaného zboží za každý nově započatý kalendářní den.

 2. Dodací lhůty nebudou delší než 30 dnů, počínaje dnem písemného potvrzení objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 3. TRIPLAST si vyhrazuje právo dodávat prodané zboží po částech. Toto neplatí, pokud dílčí dodávka nemá samostatnou hodnotu. V případě dílčích dodávek je společnost TRIPLAST oprávněna vyfakturovat každou dílčí dodávku zvlášť. V případě, že kupující neodebere, popř. nepřevezme zboží řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení kupujícímu. Společnost TRIPLAST má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, jakož i nárok na ušlý zisk.

 4. Objednávky je kupující povinen učinit v písemné formě zaslané faxem, elektronickou poštou (emainebo poštou, přičemž objednávka musí obsahovat úplnou identifikaci kupujícího (jméno firmy a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (pokud je plátcem DPH), zápis do obchodního rejstříku, kontaktní osobu včetně telefonu a e-mailu), přesnou specifikaci zboží dle aktuálního ceníku jeho číslo, stupeň kvality a množství. Dále pak způsob dodání s přesnými údaji o místu a speciálních požadavků. V souladu s Incoterms pravidly z r. 2010, jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího (v případě elektronické objednávky postačí jméno a funkce). Takováto objednávka bude pro prodávajícího závazná až okamžikem jejího písemného potvrzení, v rámci kterého dojde i k sjednání konkrétní dodací lhůty (akceptací návrhu dodací lhůty uvedené v objednávce, případně upřesněním této dodací lhůty dle expedičních možností prodávajícího).

 5. Zboží bude dodáno v obvyklých jakostech a provedeních. Zboží může být dodáno v takovém množství, že maximální rozdíl mezi množstvím určeným dle této smlouvy a množstvím zboží skutečně dodaným může činit + – 10%.

 6. Pokud se jednotlivé strany nedohodnou jinak, kupující se zavazuje k jednotlivým dodávkám zboží vždy řádně vracet potvrzený dodací list.

 7. Smluvní strany tímto prohlašují, že vzájemná elektronická výměna dat má povahu písemně učiněného právního úkonu a je rovnocenná s jinak běžně užívanou formou písemného styku a zároveň výslovně berou na vědomí, že takovým přenosem zpráv mohou vzniknout závazky, které jsou právně platné a na jejichž základě se lze domáhat plnění povinností.

 8. Kupující nemůže bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího převést práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo z části kupní smlouvy třetí osobě.

4. Dodací lhůta a nepředpokladatelné okolnosti

 1. Pokud není výslovně sjednáno jinak, není sjednána dodací Ihůta konečna. V případě, že dodávka nebude poskytnuta v termínu, musí smluvní partner společnost TRIPLAST písemně upozornit na prodlení a poskytnout společnosti TRIPLAST Ihůtu minimálně 10 pracovních dnů pro dodatečné splnění jejich povinností.

 2. Pokud je překročení dohodnutého termínu dodaní způsobeno nepředpokladatelnými okolnostmi, nemůže smluvní partner na tomto překročení zakládat žádný nárok na náhradu škody. V případě nepředpokladatelných okolností na straně TRIPLAST není smluvní partner rovněž oprávněn upustit od plnění smluvních povinností nebo plnění smluvních povinností přerušit a/nebo požadovat zrušení smlouvy.

 3. V případě nepředpokladatelných okolností, kterou se rozumí i příčina bránící plnění povinností společnosti TRIPLAST, má společnost TRIPLAST podle vlastní volby možnost odložit splnění své povinnosti nebo anulovat uzavřenou smlouvu čí ji považovat za zrušenou, aniž by na základě toho vznikla povinnost náhrady škody. V takovém případě zruší TRIPLAST smlouvu pouze tehdy, když nepředpokladatelná okolnost/i trvá nebo bude trvat déle než 30 dní.

 4. Nepředpokládatelné okolnosti se mimo jiné rozumí každá okolnost nezaviněná společností TRIPLAST, jako onemocnění zaměstnanců nebo nedostatek personálu, stávka, poruchy strojů, nedostatek přepravních možností a všechna omezení a zpoždění zaviněná opatřeními státu, která byla způsobena (smluvnímpartnery, na nichž je společnost TRIPLAST při svém provozu závislá.

5. Prodlení

 1. V následujících případech, bez omezení pouze na ně, je smluvní partner bez předchozího upozornění v prodlení:

  1. Pokud TRIPLAST po uzavření smlouvy získá informace, které TRIPLAST zavdávají příčinu k obavám, že smluvní partner nebude plnit své povinnosti.

  2. Pokud TRIPLAST při uzavření smlouvy požaduje od smluvního partnera záruku plnění a smluvní partner tuto záruku ve sjednané Ihůtě neposkytne nebo ji neposkytne v dostatečném rozsahu.

  3. V případě prodlení na straně smluvního partnera má společnost TRIPLAST právo přerušit další realizaci smlouvy nebo smlouvu zrušit, aniž by se to dotklo pravá společnosti TRIPLAST na požadování náhrady škody. V tomto případě je společnost TRIPLAST navíc oprávněna přerušit realizaci všech platných smluv se smluvním partnerem nebo tyto smlouvy zrušit. Dále má společnost TRIPLAST s ohledem na tyto smlouvy právo požadovat platbu předem nebo dodávat zboží na dobírku, i když byly u těchto smluv případně sjednány jine dodací a platební podmínky.

6. Ukončení smlouvy

 1. Kazda smluvní strana může tuto smlouvu písemné vypovědět na základě vzájemné dohody a za dodržení výpovědní Ihůty 30 dní, pokud neexistují důvody, které by bylo nutné bezodkladně oznámit společnosti TRIPLAST a které by opravňovaly k okamžitému ukončení smlouvy.

 2. Bez předchozí výpovědi končí smlouva v každém případě v těchto situacích:

  1. v případě uplynuti doby platnosti;

  2. v případě soudního zrušení;

  3. v případě insolvence nebo odkladu placeni na straně smluvního partnera nebo v případě ztráty svobodné pravomoci disponovat se svým majetkem na straně smluvního partnera.

 3. v případě závažných důvod u, kdy nelze od TRIPLAST požadovat pokračovaní plnění smlouvy, má společnost TRIPLAST právo smlouvu písemné vypovědět. K těmto důvodům mohou, bez omezení pouze na ně, patřit následující situace:

  1. Pokud se s ohledem na osoby a/nebo materiál, které TRIPLAST používá nebo má ve zvyku používat při realizaci smlouvy, vyskytnou okolnosti, jez realizaci smlouvy znemožňují nebo tak zvyšuji náklady a/nebo realizaci nepoměrně prodražují, že nelze požadovat patřičné plnění smlouvy.

  2. Pokud smluvní partner nedodržuje plnění svých smluvních (platebnícpovinností.

  3. Pokud smluvní partner odmítá náležitou součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci smlouvy.

  4. Pokud chovaní smluvního partnera vůči zaměstnancům nebo zákazníkům společnosti TRIPLAST znemožňuje pokračovaní v poskytování služeb.

  5. Pokud se průměrná hodnota cenové hladiny surovin zvýší o více jak 20% pro již uzavřené smlouvy ze které TRIPLAST a smluvní partneři u již uzavřené smlouvy vycházeli.

7. Výhrada vlastnictví

 1. Zboží dodané společnosti TRIPLAST zůstává jejím majetkem až do okamžiku, kdy smluvní partner splní všechny níže uvedené povinnosti, jez vyplývají ze všech smluv uzavřených se společností TRIPLAST:

  1. vzájemné (vzájemná) plnění i s ohledem na dodané zboží nebo zboží, které má být ještě dodáno.

  2. připadne pohledávky na základě jedné nebo několika nesplněných smluvních povinností ze strany smluvního partnera.

 2. Věci dodané společností TRIPLAST, které na základě odstavce A tohoto článku spadají do výhrady vlastnictví, se smí dále prodávat pouze v rámci běžné obchodní činnosti. Dokud však neproběhne úplná platba, není smluvní partner oprávněn dávat zboží do zástavy třetím osobám nebo je použít jako záruku v maximálním slova smyslu vůči třetím osobám. Pokud smluvní partner prodá zboží zatížené výhradou vlastnictví třetí osobě, je povinen postoupit pohledávku, která na základě této dodávky vznikne, společnosti TRIPLAST.

 3. Pokud smluvní partner zanedbá plnění svých povinností nebo pokud existuje oprávněna obava, že je zanedbá, je společnost TRIPLAST oprávněna dodané zboží, které je zatíženo výhradou vlastnictví podle odstavce A tohoto článku, odvézt nebo nechat odvézt od smluvního partnera nebo třetích osob, které zboží pro smluvního partnera uchovávají. Smluvní partner je povinen poskytnout veškerou požadovanou součinnost, v opačném případě musí zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dlužné částky za den. Pokud mají třetí osoby v plánu vznést nebo uplatnit nárok na zboží dodané s výhradou vlastnictví, je smluvní partner povinen o tom tak rychle, jak Ize předpokládat, informovat společnost TRIPLAST.

 4. Smluvní partner se zavazuje, že na základě jediné výzvy ze strany TRIPLAST:

  1. trvale zajistí zboží dodané s výhradou vlastnictví proti poškození požárem, výbuchem a vodou a proti krádeži a předloží k nahlédnutí příslušnou pojistnou smlouvu.

  2. dá všechny své nároky vůči pojistiteli zboží dodaného s výhradou vlastnictví do zástavy společnosti TRIPLAST, a to způsobem uvedeným v občanském zákoníku ČR zákon č. 89/2012 Sb. oddílu 3 a jejich pododdílech v plném znění.

  3. dá všechny své pohledávky z dalšího prodeje zboží, které mu společnost TRIPLAST dodala s výhradou vlastnictví, do zástavy společnosti TRIPLAST, a to způsobem v občanském zákoníku ČR zákon č. 89/2012 Sb. oddílu 3 a jejich pododdílech v plném znění.

  4. označí zboží dodané s výhradou vlastnictví jako vlastnictví „TRIPLAST";

  5. poskytne i jinou součinnost při všech opatřeních, jejichž přijetí bude společnost TRIPLAST plánovat za účelem zajištění svého vlastnického pravá a která smluvního partnera nebudou nepřiměřeně omezovat při běžné realizaci jeho obchodu.

8. Záruka a Kvalita

TRIPLAST nepřebírá žádný další závazek nebo záruku nad rámec smluvních dohod a bez bližšího smluvního popisu nepřebírá TRIPLAST žádnou záruku za kvalitu dodaného zboží.

9. Reklamace

 1. Smluvní partner musí zakoupené zboží zkontrolovat, popř. nechat zkontrolovat při dodání, nebo pokud toto nelze tak bezprostředně po něm. Přitom musí smluvní partner zjistit, jestli dodané zboží odpovídá smlouvě, přesněji řečeno:

  1. jestli bylo dodáno správné zboží

  2. jestli kvalita dodaného zboží (například počet kusů a množství odpovídá dohodě

  3. jestli dodané zboží splňuje sjednané požadavky na kvalitu nebo pokud tyto požadavky neexistují požadavky, které by bylo možné klást s ohledem na běžné použití a/nebo na obchodní účely zboží.

 2. Reklamace z důvodu chybně dodaného zboží musejí byt do 10 dní písemně doručeny společnosti TRIPLAST.

 3. V případě zjištění viditelných vad musí smluvní partner do 10 dní od dodání písemně informovat společnost TRIPLAST.

 4. Neviditelné vady musí smluvní partner písemně nahlásit společností TRIPLAST do 10 dní po jejich zjištění, nejpozději vsak 30 dní po dodaní.

 5. I v případě včasné reklamace musí smluvní partner s ohledem na aktivní objednávky dostát své povinnosti zaplacení a odběru zboží. Zboží Ize vrátit výhradně po předchozím písemném souhlasu ze strany společností TRIPLAST.

 6. Reklamační oznámením musí obsahovat:

  1. číslo kupní smlouvy, fakturu a dodací list

  2. popis vady nebo přesné určení toho, jak se vada projevuje

  3. počet nebo objem vadného zboží

  4. způsob zjištění vady zboží.

  5. výrobní štítek (absence štítku bude důvodem k okamžitému zamítnutí reklamace)

 7. V případě nedodržení lhůty ze strany kupujícího právo na reklamaci zaniká.

 8. Pokud kupující nevyužije svého práva včas nebo se jedná o nepodstatné porušení dílčí kupní smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny v souladu s ustanovením § 2107 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

 9. Smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy konstatují, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s kupní smlouvou, činí maximálně částku rovnající se kupní ceně za úspěšně reklamované zboží, sjednané v příslušné kupní smlouvě, k níž se vznik újmy kupujícímu váže.

10. Cena

V případě, že společnost TRIPLAST uzavřela se smluvním partnerem určité cenové dohody, má TRIPLAST právo na zvýšení ceny. Společnost TRIPLAST je oprávněna promítnout do ceny růst mezd a zvýšeni cen surovin.

11. Platby

 1. Pokud nebyla písemně sjednaná jiná Ihůta, musí platba proběhnout do 14 dní od vystavení faktury:

  1. zaplacením zákonným platebním prostředkem v obchodním místě společnosti TRIPLAST.

  2. převodem dlužné částky na bankovní účet uvedený společnosti TRIPLAST.

  3. Po uplynutí 14 denní nebo jinak sjednané lhůtě splatnosti je zákazník v prodlení a od tohoto okamžiku musí ze splatné částky platit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý nově započatý kalendářní den.

 2. Platba musí proběhnout bez krácení nebo kompenzace.

 3. Platby poskytnuté smluvním partnerem slouží nejprve k úhradě všech nákladů (kam patří i náklady na právní poradenství), poté ke snížení již vypočítaných úroků na celkovou fakturovanou částku a následně k úhradě celkové fakturované částky a aktuálních úroků, přičemž platba ze strany smluvního partnera slouží vždy k úhradě nejstarší neuhrazené faktury, a to i tehdy, když smluvní partner uvede, že úhrada se vztahuje na pozdější, popř. jinou fakturu.

 4. Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči prodávajícímu.

 5. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní ceny, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných.

 6. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání finanční částky, ke které se den splatnosti váže, na účet prodávajícího specifikovaný ve smlouvě nebo v souvisejícím účetním dokladu (faktuře).

12. Náklady

 1. V případě zmeškaní nebo prodleni smluvního partnera s ohledem na jednu nebo několik povinnosti jdou všechny přiměřené mimosoudní náklady na posouzení splnění těchto povinností na účet smluvního partnera. Tyto náklady jsou stanoveny na 15 % celkové fakturované částky. Pokud TRIPLAST může prokázat vyšší výdaje, které byly oprávněné a nezbytné, jdou i tyto náklady na vrub a riziko smluvního partnera.

 2. Smluvní partner musí společnosti TRIPLAST uhradit soudní náklady všech instancí. Toto ustanovení platí pouze v případě, že TRIPLAST a smluvní partner vedou s ohledem na smlouvu, na kterou se aplikuji tyto VOP, soudní řízení a že byl vydán pravoplatný soudní rozsudek, na jehož základě je smluvní partner zcela nebo v převážné míře v neprávu.

13. Ručení

 1. Ručení společnosti TRIPLAST je omezeno na částku poskytnutou z pojistky, pokud je toto ručení příslušnou pojistkou kryto.

 2. Ručení je v každém případě omezeno na částku, která souvisí se smlouvou.

 3. Omezení ručení uvedena v odstavci A a B tohoto článku neplatí, pokud škoda vznikla na základě úmyslu nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti TRIPLAST.

 4. Ustanoveni odstavce B a C tohoto článku platí i pro třetí osoby zapojené společností TRIPLAST. Smluvní partner chrání společnost TRIPLAST proti nárokům třetích osob.

14. Spory

Na rozdíl od zákonných předpisů o příslušnosti občanského práva je ve všech sporech mezi smluvním partnerem a společností TRIPLAST, které se budou řešit před soudem, místně příslušným soudem výhradně soud v Olomouci.

15. Ochrana osobních údajů

 1. Obě strany se tímto dohodly neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace třetím osobám, které nabyly v souvislosti s obchody podle kupní smlouvy, popřípadě ty které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou smluvních stran nebo zájmy a práva jedné ze smluvních stran.

 2. TRIPLAST je oprávněn používat obchodní firmu její název nebo jméno kupujícího pro své marketingové účely.

 3. Kupující není oprávněn k užití jakýchkoli předmětů tvořících duševní vlastnictví (jakožto fotografie, grafická díla nebo textspolečnosti TRIPLAST bez jejího písemného schválení.

16. Aplikovatelné právo: vyloučení Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží

 1. Pro všechny smlouvy mezi TRIPLAST a smluvním partnerem platí české právo, i když realizace smlouvy probíhá mimo Českou republiku. Pokud jsou tyto všeobecné obchodní podmínky vedle znění v češtině k dispozici také ve znění jiného jazyka, má v případě eventuálních rozdílů mezi oběma texty rozhodující význam české znění.

 2. Aplikovatelnost Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží (Vienna Convention on the International Sale of Goodje vyloučena.

17. Změny VOP

 1. TRIPLAST má právo měnit tyto VOP. Tyto změny platí od oznámeného okamžiku vstoupeni v platnost. Společnost TRIPLAST se zavazuje, že smluvnímu partnerovi včas zašle nové znění VOP. Pokud není okamžik vstoupeni v platnost blíže uveden, vstupuji změny pro smluvního partnera v platnost po jejich oznámení.

 2. Smluvní strany se zavazují, že nebudou úkony učiněné na základě těchto obchodních podmínek jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že úkon byl učiněn formou elektronické výměny dat. Smluvní strany tímto prohlašují, že elektronické zprávy a záznamy jsou přijatelným důkazním materiálem a rovněž se zavazují, že nenapadnou ani nezpochybní důkazní přípustnost úkonů učiněných formou elektronické výměny dat.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Obsah kupní smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě. Možnost změnit obsah kupní smlouvy jinou formou strany vylučují.

18. Cookies soubory

Tato webová stránka používat službu Google Analytics, Web Analytics služby poskytované společností Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohli analizovat ja uživatelé využívají webovou stránku. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresbudou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření statistických reportů o webových stránkách pro provozovatele internetových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to nařizuje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud tak učiníte, nemusí být schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google způsobem uvedeným výše.

V Olomouci dne 31.1.2017
Václav Fiala
jednatel společnosti Triplast s.r.o.